ข้อตกลงและเงื่อนไข

UFABET.financial ขอต้อนรับท่านสู่เว็บไซต์ที่ให้บริการสล็อตออนไลน์และคาสิโนออนไลน์อันทันสมัย ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการใดๆ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดอ่านและทําความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

ความรับผิดชอบของสมาชิก

 • สมาชิกต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป หากพบว่าผู้เล่นมีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะยกเลิกสมาชิกภาพและปิดการใช้งานบัญชี
 • สมาชิกต้องให้ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับความเป็นจริง และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 •  สมาชิกต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดภายใต้บัญชีของตน
 • สมาชิกต้องไม่ให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของตนในทางที่ผิด
 • สมาชิกต้องไม่ใช้บัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือธุรกิจอื่นใด
 • สมาชิกต้องไม่ใช้บัญชีเพื่อการฉ้อโกง ปลอมแปลง ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือละเมิดกฎหมาย
 • สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์นี้ รวมถึงเนื้อหา ข้อมูล รูปภาพ วิดีโอ ซอฟต์แวร์ และสิ่งอื่นใดบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของ ufabet.financial โดยสมาชิกสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามทําซ้ำ ดัดแปลง จําหน่าย หรือแจกจ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

ความรับผิดชอบของเว็บไซต์

 • ufabet.financial มุ่งมั่นให้บริการที่ดีที่สุดแก่สมาชิกตลอดเวลา แต่ไม่รับประกันว่าจะมีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดชะงัก
 • ufabet.financial ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ ยกเว้นความเสียหายที่เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 • ufabet.financial ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสมาชิกภาพ ปิดการใช้งานบัญชี หรือระงับการให้บริการแก่สมาชิกที่ฝ่าฝืนหรือกระทําผิดข้อตกลงและเงื่อนไข

 

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

 • มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวและการทําธุรกรรมทางการเงินของสมาชิกอย่างเข้มงวด
 • ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกให้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่ได้รับการยินยอม หรือเป็นไปตามหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด
 • สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวและรหัสผ่าน ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นล่วงรู้

 

การวางเดิมพันและการชําระเงิน

 • สมาชิกสามารถฝาก-ถอนเงินและวางเดิมพันผ่านช่องทางที่ ufabet.financial กําหนดเท่านั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธธุรกรรมที่ไม่ได้ดําเนินการผ่านช่องทางที่กําหนด
 • อัตราการชําระเงินขึ้นอยู่กับประเภทการฝาก-ถอนและช่องทางที่ใช้ สมาชิกสามารถตรวจสอบอัตราการชําระเงินได้จากหน้าเว็บไซต์
 • ufabet.financial ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกการให้บริการช่องทางฝากถอนเงินใดๆ โดยจะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

 

กระบวนการแก้ไขข้อพิพาท

 • หากมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้น สมาชิกสามารถแจ้งมายัง ufabet.financial เพื่อตรวจสอบและหาข้อยุติร่วมกัน
 • ufabet.financial จะพิจารณาข้อพิพาทตามข้อมูล หลักฐาน และนโยบายที่กําหนดอย่างยุติธรรม
 • หากไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ สมาชิกสามารถนําข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
 • ในระหว่างการพิจารณาข้อพิพาท ufabet.financial จะดําเนินการตามคําวินิจฉัยชั่วคราวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะมีคําชี้ขาด

 

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

 • ufabet.financial ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการได้ตลอดเวลา โดยจะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ
 • หากสมาชิกยังคงใช้บริการหลังจากที่เงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลง จะถือว่าสมาชิกรับทราบและยอมรับตามเงื่อนไขที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้นแล้ว
 • สมาชิกควรตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการอยู่เป็นประจํา เพื่อให้มั่นใจว่าทราบข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ

 

การยกเลิกสมาชิกภาพ

 • สมาชิกสามารถขอยกเลิกสมาชิกภาพได้ด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือแจ้งมายังทีมงานบริการลูกค้า
 • ufabet.financial ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสมาชิกภาพของสมาชิกที่ฝ่าฝืนหรือกระทําผิดเงื่อนไขการให้บริการ
 • การยกเลิกสมาชิกภาพจะมีผลทันทีหลังจากที่ ufabet.financial ได้ดําเนินการยืนยันและแจ้งให้สมาชิกทราบแล้ว

 

การปฏิบัติตามกฎหมาย

 • ufabet.financial มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
 • สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันในพื้นที่ที่ตนพักอาศัยอยู่ด้วย